Polityka prywatności

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies stosowana w serwisie www.antyprowizja.pl

Wersja 1.0 z dnia 12 listopada 2013 r.

 1. Zasady ogólne przyjętej przez nas Polityki prywatności
  1. Dbamy o prywatność i bezpieczeństwo danych osobowych użytkowników strony internetowej prowadzonej pod adresem www.antyprowizja.pl („Serwisu”). W tym zakresie kierujemy się zwłaszcza zasadami wynikającymi z poniższych ustaw i przepisów wydanych na ich podstawie:
   1. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833 ze zm., zwanej dalej ustawą o ochronie danych osobowych;
   2. ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);
   3. ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 ze zm.).
  2. Polityka prywatności określa m.in.:
   1. zakres i sposoby przetwarzania przez nas danych osobowych użytkowników Serwisu,
   2. sposoby wykorzystania tych danych,
   3. politykę wykorzystania plików cookies w Serwisie,
   4. możliwości uzyskiwania dostępu do tych danych.
  3. Administratorem danych osobowych osób korzystających z Serwisu jest emediator.pl sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, 44-100, ul. Dunikowskiego 10, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach pod numerem 0000476840, kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 zł opłacony w całości (dalej jako emediator.pl).
  4. Użytkownik w każdej chwili ma prawo wglądu oraz poprawiania swoich danych. O powyższe informacje może zwrócić na adres poczty elektronicznej administratora – na adres biuro@antyprowizja.pl albo listownie, pod adresem: emediator.pl sp. z o.o., ul. Dunikowskiego 10, 44-100 Gliwice.
  5. Podstawą przetwarzania danych osobowych użytkownika jest wyrażenie przez niego zgody na przetwarzanie jego danych osobowych oraz wypełnienie odpowiedniego formularza zawierającego informacje umożliwiające kontakt z użytkownikiem.
  6. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednakże może być konieczne dla świadczenia niektórych usług oferowanych przez emediator.pl. W związku z tym odmowa udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych użytkownika może stanowić przyczynę niemożności skorzystania z usług oferowanych przez emediator.pl. Udzielona przez użytkownika zgoda na przetwarzania jego danych osobowych może być w każdym czasie odwołana.
  7. Na stronach Serwisu będą mogły być zamieszczone linki (w tym linki reklamowe), których kliknięcie umożliwi przekierowanie użytkownika do stron internetowych prowadzonych przez podmioty trzecie. Nie sprawujemy jednak kontroli nad treścią tych stron, w związku z czym nie mamy wpływu na ich zawartość, jak też na zasady przetwarzania danych osobowych użytkowników przez administratorów tych stron. Wobec powyższego zachęcamy do zapoznania się z informacjami w zakresie polityki prywatności przyjętej przez administratorów tych stron.
 2. Zakres danych gromadzonych o użytkowniku za pośrednictwem Serwisu oraz sposób ich wykorzystania
  1. Zależy nam na jak najlepszym dopasowaniu świadczonych przez nas usług do sytuacji użytkownika oraz ułatwieniu użytkownikowi kontaktu z nami i w tym celu zbieramy różnorodne dane o użytkowniku. Zbieramy i przetwarzamy jednak tylko te dane, które użytkownik sam nam poda. Jeżeli podczas wizyty w Serwisie użytkownik zechce pozostać anonimowy, nie będziemy od niego wymagać podania ani zbierać jakichkolwiek danych osobowych.
  2. Zakres przetwarzania danych zależy od zakresu udzielonej przez użytkownika zgody lub spełnienia innego rodzaju przesłanki legalizującej przetwarzanie danych osobowych. Przesłankami tymi w szczególności są realizacja łączącej nas z użytkownikiem umowy lub marketing własnych produktów, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o ochronie danych osobowych.
  3. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, użytkownik powinien podać dane umożliwiające jego identyfikację oraz kontakt z nim, tj. co najmniej imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne i zależne od woli osoby udzielającej zgody na ich przetwarzanie.
  4. Zależy nam na zapewnieniu funkcjonalności oraz ulepszeniu i poszerzeniu zakresu świadczonych przez nas usług. W związku z tym w przypadku niektórych produktów i usług konieczne może stać się podanie bardziej szczegółowego zakresu danych osobowych. W takim przypadku cele przetwarzania zostaną wskazane jednocześnie wraz z odpowiednim formularzem służącym do zarejestrowania swoich danych osobowych przez użytkownika.
  5. emediator.pl zbiera dane podane przez użytkownika w szczególności w celu zapewnienia pełni funkcjonalności Serwisu, a także w celu przedstawienia użytkownikowi oferty produktów finansowych (w szczególności kredytów i pożyczek, produktów mających na celu restrukturyzację zadłużenia), jak również usług windykacyjnych oraz działań mających na celu uzyskanie odszkodowania. W związku z tym dane osobowe klienta mogą być wykorzystywane w szczególności dla następujących celów:
   1. realizacji umowy zawartej z użytkownikiem w celu zapewnienia maksymalnej funkcjonalności Serwisu,
   2. weryfikacji tożsamości użytkownika,
   3. działań marketingowych, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
   4. ulepszenia naszej oferty produktowej.
  6. Jako administrator danych osobowych możemy na zasadach określonych w art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, powierzać ich przetwarzanie podmiotom trzecim bez odrębnej zgody użytkownika.
  7. Oprócz emediator.pl, do danych osobowych użytkownika będą mogli mieć dostęp nasi partnerzy, współpracujący z nami w odniesieniu do usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu, w szczególności banki, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (SKOK-i), przedsiębiorcy zajmujący się udzielaniem pożyczek, reklamodawcy, podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z emediator.pl, a także inne podmioty, stosownie do zakresu odrębnie udzielonych przez użytkownika zgód.
  8. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż jego dane osobowe mogą być również przekazywane uprawnionym organom państwowym w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami, na ich żądanie i po spełnieniu przesłanek potwierdzających niezbędność pozyskania od nas tych danych.
 3. Zasady regulujące korzystanie z plików cookies
  1. Korzystanie przez użytkownika z Serwisu może się wiązać z zapisywaniem i przechowywaniem na komputerze użytkownika (lub innym urządzeniu umożliwiającym dostęp do Serwisu) tzw. plików cookies. Pliki cookies to pliki tekstowo-numeryczne umożliwiające korzystanie z różnych funkcji stron internetowych, np. gromadzą informacje o sposobie korzystania z danej strony, umożliwiają zapisanie stanu sesji użytkownika czy pozwalają na dopasowanie i optymalizację wyświetlanych treści do jego preferencji.
  2. Pliki cookies są wysyłane przez nas i mogą być zapisywane na komputerze użytkownika w sposób, który umożliwia dostęp do nich w następujących celach:
   1. dopasowania treści zamieszczonych w Serwisie do indywidualnych preferencji i potrzeb użytkownika (np. krój, rozmiar czcionki, godzina),
   2. statystycznych, dotyczących aktywności na stronach Serwisu (np. informacje o geograficznej lokalizacji użytkowników, częstotliwości korzystania z naszych usług), w celu lepszego zrozumienia sposobu korzystania przez użytkowników z Serwisu oraz ulepszenia jego zawartości,
   3. komunikacji z nami,
   4. integracji z portalami społecznościowymi.

   Zapisywanie lub korzystanie z plików cookies nie powoduje zmian konfiguracyjnych w komputerze użytkownika ani oprogramowaniu zainstalowanym na tym komputerze.

  3. Większość przeglądarek internetowych domyślnie dopuszcza zapisywanie plików cookies na urządzeniu użytkownika. Użytkownik może w każdym czasie zablokować opcję zapisu plików cookies lub udzielić zgody na ich zapis na swoim komputerze poprzez zmianę ustawień używanej przez siebie przeglądarki internetowej, zgodnie z instrukcją dostarczaną przez producenta przeglądarka internetowej użytkownika. Wyłączenie zapisu plików cookies może jednak utrudnić korzystanie z Serwisu, w szczególności poprzez ograniczenie lub wyłączenie niektórych funkcji Serwisu. W związku z tym zalecane jest wyrażenie zgody na używanie przez przeglądarkę plików cookies.
  4. Jednocześnie informujemy, iż jeżeli przeglądarka użytkownika akceptuje pliki cookies, użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie tych plików cookies zgodnie z przepisami polskiego prawa. W szczególności zawartość plików cookies może być przekazywana reklamodawcom i partnerom współpracującym z emediator.pl w zakresie usług oferowanych na stronach Serwisu.
  5. Informujemy przy tym, iż niektóre elementy na stronach Serwisu (w szczególności o charakterze reklamowym) mogą zawierać pliki cookies administrowane przez podmioty zewnętrzne. Te elementy zazwyczaj nie są obsługiwane przez emediator.pl, w związku z czym zachęcamy do zapoznania się z zasadami wykorzystania tych plików do obsługi stron prowadzonych przez podmioty administrujące tymi pikami cookies.
 4. Środki ochrony danych osobowych
  Informacje o użytkowniku są przetwarzane przez emediator.pl z zachowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych spełniających wymagania polskiego prawa, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Środki te mają na celu przede wszystkim zabezpieczenie danych osobowych użytkowników przed nieuprawnionym dostępem osób nieupoważnionych. W szczególności dostęp do danych osobowych użytkowników mają dostęp jedynie upoważnione osoby (pracownicy i kontrahenci emediator.pl), którzy są zobowiązani do zachowania tych danych w tajemnicy.
  Zbiór danych osobowych użytkowników serwisu (klientów) jest traktowany jako baza danych osobowych i podlega zgłoszeniu do rejestru prowadzonego przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 5. Zmiany Polityki
  Aktywnie angażujemy się w prowadzenie działań mających na celu zwiększenie świadomości konsumentów w odniesieniu do praw przysługujących im w związku z szeroko rozumianym rynkiem produktów finansowych. Rozszerzenie lub zmiana zakresu świadczonych przez nas usług, a także zmiany przepisów prawnych mogą spowodować, iż konieczne stanie się wprowadzenie zmian do Polityki prywatności. W takiej sytuacji poinformujemy użytkownika o zmianach w zakładce „Polityka prywatności” z zaznaczeniem najważniejszych zmian. Wraz ze zmianą wersji Polityki prywatności pojawi się data oznaczająca dzień jej wdrożenia oraz sygnatura oznaczająca daną wersję Polityki. Żadna zmiana nie wpłynie negatywnie na fundamentalne prawo użytkownika do sprawowania przez niego kontroli nad przetwarzanymi przez nas danymi.
 6. Kontakt z administratorem Serwisu
  Dokładamy wszelkich starań, aby umożliwić użytkownikom zgłaszanie wszelkich uwag, sugestii, wskazówek oraz zastrzeżeń co do przyjętej przez nas polityki przetwarzania danych.
  Za kontakt z Państwem odpowiedzialny jest pracownik działu obsługi klienta. Wszelkie kwestie związane z treścią niniejszej Polityki prosimy wysyłać pod adres e-mail: biuro@antyprowizja.pl